Pravna strana

Na ovoj stranici ćete naći neke od osnovnih dokumenata koje čine stub ove državne institucije. Dokumenti su u .DOC ili u .PDF formatu i na srpskom su jeziku. Za pregled ovih dokumenata potreban Vam je Microsoft Office Word ili Adobe Acrobat Reader verzija 7 ili novija verzija programa.


Za eventualne zloupotrebe ovih dokumenata (kopiranje njihovih sadržaja i menjanje istih, dodavanje ili brisanje) OŠ "Stevan Sremac" ne preuzima nikakvu odgovornost i takav akt smatraće se kao povreda zakona.

Školski program - Az iskola programja

Aneks I. - I. kiegészítés

Aneks II. - II. kiegészítés

Aneks III. - III. kiegészítés

Aneks IV. - IV. kiegészítés

 

Godišnji plan rada škole za 2012/2013 godinu - Az iskola éves terve a 2012/2013-as tanévre

 

OKTATÁSI JOGSZABÁLYOK MAGYARUL A LICENCVIZSGÁHOZ - LETÖLTÉS

 

Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje

Pravilnik o diplomama za izuzetan uspeh učenika u osnovnoj školi

Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku

Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Pravilnik o programu ogleda funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih

Informator o radu

Obrazovni standardi

Pravilnik o vaspitno-disciplinskoj odgovornosti učenika

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih

Poslovnik o radu školskog odbora

Pravila ponašanja

Pravila zaštite od požara

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu

Pravilnik o ispitima

Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika

Pravilnik o radu

Pravilnik o pravi na IOP

Statut Osnovne škole "Stevan Sremac" - Senta

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o osnovnoj školi

O nama

Osnovna škola "Stevan Sremac" u Senti osnovana je 1975. godine, tačnije 29. avgusta. Prvobitno ime škole je bila Osnovna škola sa muzičkim vaspitanjem i obrazovanjem "25. Maj".
Nastala je prilikom integracije osnovnih škola Temerkenji Ištvan (sa 47 učenika), Turzo Lajoš (sa 80 učenika), Čokonai Vitez Mihalj (sa 250 učenika), Stevan Sremac (sa 314 učenika) i Doža Đerđ (sa 318 učenika) kao i Muzičke škole "Stevan Mokranjac" (sa 164 učenika). Pravni je naslednik "Škole za opšte obrazovanje radnika" 1959-1963.

11.11.1980. godine osnovna škola menja naziv u Osnovna škola "25. Maj" ulaskom Doma Učenika u sastav škola. Krajnji naziv Osnovna škola "Stevan Sremac" dobija 15.11.1994. godine.

 

Reč direktora

"Ono što čovek nauči, voda ne može odneti niti vatra spaliti."

(Urban Žužana - direktor škole)